Search

Onze missie:

Leren doe je
niet alleen, maar samen.

Visie en missie

In de visie van Letterwies is onze school een plek waar kinderen leren van en met elkaar. Waar zij respect leren hebben voor ieders mening of overtuiging. Waar verschillen tussen kinderen gekoesterd worden.

  • Letterwies is een gezellige, kleurrijke school. Het gebouw nodigt uit om binnen te lopen, de kinderen en hun ontwikkeling nemen er een belangrijke plaats in. Dat is te zien in de kindvriendelijke aankleding van de school en het plein.
  • Opbrengstgericht werken vormt de basis van ons onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen ambitieuze, maar realistische doelen. We trachten op deze manier zoveel mogelijk uit ieder kind te halen, kinderen verantwoordelijkheid te laten zijn voor hun eigen werk en vertrouwen in zichzelf te hebben.
  • Het Directe Instructiemodel is de basis voor ons dagelijks lesgeven. De leerkracht betrekt bij de uitleg van nieuwe lesstof de leerlingen actief bij de les. De effectiviteit van het Directe Instructiemodel wordt naast de interactieve mogelijkheden mede bepaald door de mogelijkheid om gedifferentieerde instructie te geven. Dit komt tot uiting in de afwisseling van groepsinstructie, subgroepinstructie en individuele instructie. Lesgeven met behulp van het directe instructiemodel is daarom een belangrijke conditie voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen.
  • Het werken in hoeken (Kansrijke Taal) neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. De betrokkenheid van de leerlingen bij de activiteiten is groot. Zij mogen een eigen keuze maken, ze verwerven en verwerken de leerstof op een speelse en aantrekkelijke manier en zetten zich er dan ook ten volle voor in. De intensiteit en intrinsieke motivatie is zeker groter dan bij het “gewone” werk. Ook kan er binnen het hoekenwerk eenvoudig worden gedifferentieerd op tempo en niveau en leren kinderen zelfstandig te werken, maar ook samen te werken.
  • We besteden veel aandacht aan het leesonderwijs, rekenen en taal. Deze vakken vormen de speerpunten van ons onderwijs. Het team blijft zich continu ontwikkelen op deze gebieden en past het onderwijs hierop aan.
  • Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school en zichzelf kan zijn.
  • De school is een verlengstuk van de opvoeding, waarin ouders dus een belangrijke rol spelen. Zij zijn de experts waar het hun kind betreft. Goed en regelmatig contact met ouders ten aanzien van het welbevinden en de resultaten van hun kind achten we dan ook van groot belang. We vinden het belangrijk dat de communicatie naar ouders open en duidelijk is. Ouders moeten geen drempel ervaren om de school binnen te stappen.
  • De schoolleiding vertegenwoordigt de school naar buiten toe, draagt het beleid uit en verdedigt dit waar nodig. Zij luisteren naar het team, leerlingen en ouders en nemen hen serieus, maar kunnen knopen doorhakken en beslissingen nemen als dit nodig is. Vertrouwen en openheid zijn belangrijke waarden.

Onze missie

Leren doe je niet alleen, maar samen.

 

 

 

 

 

 

Bovenschoolse organisatie